วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เทียบโอนประสบการณ์ความรู้ (ปวส.)

หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) รับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขาวิชาโยธา
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาไฟฟ่ากำลัง