ผู้บริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

hello
นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง

ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

hello
นายสนธิต ดาโรจน์

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


hello
นางสุดใจ ภู่เทศ

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


hello
ดร.ธนชน อินทจันทร์

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


hello
นางสาวทักษิณา ชมจันทร์

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ