วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาโยธา
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด