คณะครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายวีรศักดิ์ สุนทร

หัวหน้าสาขาวิชา

นายศิริพงษ์ เคนลี

ครูประจำสาขาวิชา

นางสาวกัลยา สมศรีสุข

ครูประจำสาขาวิชา

นายเจษฐา ภูคดหิน

ครูประจำสาขาวิชา