คณะครูสาขาวิชาการตลาด

นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาววิภาวดี จันทร์อุตส่าห์

ครูประจำสาขาวิชา

นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ

ครูประจำสาขาวิชา

นางสาวปัญจลักษณ์ ใหญ่ผา

ครูประจำสาขาวิชา