045 – 429 – 050  dtec@dtec.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน/ขาดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน/ขาดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

งานทวิภาคี => คำสั่งแต่งตั้งครูทวิภาคีประจำสาขาวิชา,แจ้งขั้นตอนการออกฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา,ปฏิทินปฏิบัติงาน และสรุปจำนวนนักศึกษาฝึกงาน

ดาวน์โหลดข้อมูลงานทวิภาคี

แบบฟอร์มทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา(สผ.3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา(สผ.3)

แบบรายงานผลการฝึก(สผ.2)

ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการฝึก(สผ.2)

แบบฟอร์มส่งผลกิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลกิจกรรม

แบบฟอร์ม สผ.1 ปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สผ.1 ปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์มพิจาณาขอซื้อขอจ้าง2

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มพิจาณาขอซื้อขอจ้าง2

ตัวอย่างการทำรายงานการฝึกงาน

ดาวน์โหลดตัวอย่างการทำรายงานการฝึกงาน

SAR 2559 ปริญญาตรี

SAR 2559 ปริญญาตรี

แบบเสนอเพื่อขอรับงบประมาณจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แบบเสนอเพื่อขอรับงบประมาณจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Address


วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

โทร. 045 – 429 – 050

Email dtec@dtec.ac.th

Address Map

Social Media