ข้อมูลสาขาช่างเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี และเพื่อกระจาย สถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พื้นที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ปี พ.ศ. 2541-2542 อาคารอ านวยการ อาคารเรียนชั่วคราว อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว อาคารอำนวยการ ขนาด 3 ชั้น อาคารเรียนถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคารโรงฝึกงานถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคารประกอบอื่น ๆ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้รับการประกาศเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 เป็น วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินให้ความอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพื่อเป็นของวิทยาลัย จำนวน 72 ไร่ เริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)การบริหารเชิงระบบ และการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์ (Management by Objective) ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณสนับสนุน แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือทั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนและเร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรจนสำเร็จเป็นรูปธรรมได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงาน ระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน และวิทยาลัยได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา เป็นต้น พ.ศ. 2544-2547 วิทยาลัยสนองนโยบายของกรมอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น จึงเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุก สาขาวิชา และได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 1 (ปี 2544-2547)โดยการมีส่วนร่วมของ บุคลากรทุกฝ่ายจนแล้วเสร็จ มีเป้าหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มุ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป พ.ศ. 2548-2551 วิทยาลัยได้นำข้อมูลพื้นฐานที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.รอบที่ 1 และนำข้อมูลจากสภาพจริงของชุมชน สถานประกอบการมาปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 2 (2548-2551) จนแล้วเสร็จ มีเป้าหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้าน ปริมาณและคุณภาพมุ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ บริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง หลากหลายรูปแบบ มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ถือเป็นห้วงปีแห่งคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2551 และ 2555 นักเรียนรางวัลพระราชทานทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีระดับชาติรางวัลชนะเลิศงานวิจัยระดับชาติ รางวัลเยาวชน ดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 2,500 คน

ปรัชญาสาขาวิชา

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งวิชาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีสรรถนะอาชีพตามความต้องการ เน้นทักษะฝีมือคู่ปรัชญามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคม

พันธกิจ

1. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน

2. ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถาน ประกอบการ

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาด้านความรู้ ทักษะแลคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อประกอบ อาชีพและศึกษาต่อ