ข้อมูลสาขาการตลาด

ประวัติสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2547 เปิดทำการเรียนการสอนในแผนกวิชาการขาย
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปี พ.ศ. 2550 เปิดทำการเรียนการสอนในแผนกวิชาการตลาด
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปี ปัจจุบัน(2564) มีนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น 178 คน

ทำเนียบ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

1. นางสาววิภาวดี จันทร์อุตส่าห์ หัวหน้าแผนกวิชาปี พ.ศ. 2547-2548

2. นางสาวนงรัก บุญเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาปี พ.ศ. 2548 – 2549

3. นางสาวชัญญา สำราญจิต หัวหน้าแผนกวิชาปี พ.ศ. 2549 – 2551

4. นางสาวเครือฟ้า อุทธยา หัวหน้าสาขาวิชาปี พ.ศ. 2551 – 2553

5. นางสาวนงรัก บุญเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาปี พ.ศ. 2553 – 2554

6. นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ หัวหน้าสาขาวิชาปี พ.ศ. 2554 – 2555

7. นางสาววิภาวดี จันทร์อุตส่าห์ หัวหน้าสาขาวิชาปี พ.ศ. 2555 – 2556

8. นางสาวนงรัก บุญเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

ปรัชญาสาขาวิชา

รู้จริง ทำได้ ปรับประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการบริการ ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาวิชาชีพการตลาด เตรียมพร้อมเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการในอนาคต สู่ตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  1. ผลิตนักเรียน นักศึกษา การตลาดในด้านการบริการ
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ
  3. การพัฒนาคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาพร้อมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
  4. การจัดบริการและฝึกอบรมทางวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป