กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ ทุกสาขาวิชา โดยนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเ

2019-12-07 / 14:00:00

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม