กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กฎจราจรและวินัยในการชับขี่

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้ นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและนายพฤหัสบดี ผลวิสุทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานปกครอง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและวินัยในการชับขี่ อันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนนักศึกษา และยังขาดวินัยในการขับขี่ กฎระเบียบเกี่ยวกับการจราจร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-05-29 / 10:00:00/view:46

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม