กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา จำนวน ๓ สาขาวิชา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส.พ.ฐ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบัวงามวิทยา และโรงเรียนทุ่งศรีอุดม ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้า เรียนในหลักสูตร์ทริศึกษา ดังรายละเอียดนี้ จำนวน ๓๓ คน ๑. สาขาวิชาช่างเชื่อม ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลจำนวน ๒๙ คน ๓. สาขาวิชาการตลาด จำนวน ๑๐ คน ณ ห้องประชุมธรรมมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-05-19 / 08:00:00/view:72

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม