กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานโครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องขึ้นบรรยายเนื้อหาสำคัญกับนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ และปวส.๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นเข้าสู่สถานศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมธรรมมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-05-16 / 09:00:00/view:60

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม