กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้คิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จากองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2022-01-27 / 09:00:00/view:101

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม