กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประเมินนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอศจ.

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวสุพรรณิกา คำมะกุล นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาการตลาด และนางสาวจีรวรรณ พวงจำปา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการประเมินนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและนางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยครู นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนด้านความสามารถและศักยภาพด้านต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2022-01-26 / 09:00:00/view:98

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม