กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติจริง ยกมาตรฐาน เผยแพร่ผลงานทางวิชาชีพ และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาไปแข่งขันทักษะ ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำดับต่อไป ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมได้อยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2021-11-24 / 09:30:00/view:49

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม