กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ไปสู่ผู้บริโภคได้ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-11-22 / 09:30:00/view:174

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม