กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยมีหัวหน้างานและผู้ช่วยหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-10-06 / 09:30:00/view:69

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม