กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุม เรื่อง หลักสูตรการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะฯ

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะครูที่เกี่ยวข้อง เรื่อง หลักสูตรการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะทางยานยนต์ของนักเรียนไทย (หลักสูตรทวิวุฒิ) Changzhou college of Information Technology เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-10-05 / 10:30:00/view:65

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม