กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์ Line meeting โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการนี้ มีนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงาน เข้าร่วมอบรมและรับฟังการบรรยายจากนางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์,นายฉัตรมงคล พุทธเคน และนางสาวสิริมาภรณ์ ทาทอง ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-10-05 / 13:00:00/view:68

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม