กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบความรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตการงานและสังคม นำพุทธธรรมที่ได้ศึกษามาไปปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสืบสารพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-12-02 / 16:02:00/view:138

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม