ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1

ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1

ติดต่อมอบตัวเข้าศึกษาต่อในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 -วันที่ 16 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์


ขั้นตอนที่ 1

เลือกสาขาวิชาที่ต้องการและเตรียมเอกสารสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.1)

ค่าระดมทรัพยากรในการมอบตัว

ระดับชั้น ปวช. 1,800 บาท

ระดับชั้น ปวส. 1,250 บาท

(ไม่รวมค่าหน่วยกิต)

ระดับชั้น ปริญญาตรี 750 บาท

(ไม่รวมค่าหน่วยกิต)

ขั้นตอนที่ 2

ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารหรือ Mobile Banking

โปรดเก็บใบเสร็จหรือสลิปการโอนเพื่อใช้เป็นหลักฐานการสมัคร

ขั้นตอนที่ 3

ลงทะเบียนสมัครเรียน

ผู้สมัครต้องล็อคอินเข้าสู่อีเมล์ Gmail ก่อนถึงสามารถเข้า กรอกข้อมูลและแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้

กรอกข้อมูลและแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส. ระดับชั้น ปริญญาตรี.

ตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน

ติดต่อมอบตัวเข้าศึกษาต่อ

ปวช.,ปวส. วันที่ 15 มิถุนายน 2563 -วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ติดต่อเพิ่มเติม : 045-429050 / Email:dtec@dtec.ac.th