ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1

ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1

ติดต่อมอบตัวเข้าศึกษาต่อในวันที่ 29 เมษายน 2564 -วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์รอบทั่วไป


ขั้นตอนที่ 1

เตรียมเอกสารเพื่อรับสมัครออนไลน์ดังนี้

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน/วุฒิการศึกษา

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร/บิดา/มารดา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร/บิดา/มารดา

เตรียมเอกสารเป็นไฟล์ รูปภาพ(JPG,PNG) หรือ ไฟล์เอกสาร(DOC,PDF)

ค่าระดมทรัพยากรในการมอบตัว

ระดับชั้น ปวช. 2,100 บาท

ระดับชั้น ปวส. 1,550 บาท

(ไม่รวมค่าหน่วยกิต)

ขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียนสมัครเรียน

ผู้สมัครต้องล็อคอินเข้าสู่อีเมล์ Gmail ก่อนถึงสามารถเข้า กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

สมัครเรียน ปวช. สมัครเรียน ปวส.

ขั้นตอนที่ 3

3.1 ชำระลงทะเบียนได้ที่เลขบัญชี

กรณีชำระเงินค่ามอบตัวแล้ว ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

3.2 ตรวจสอบสถานะการสมัครเรียนพร้อมแนบหลักฐานการโอน

ตรวจสอบสถานะการสมัคร แนบหลักฐานการโอน ปวช. แนบหลักฐานการโอน ปวส.

เริ่มรับสมัครตั้งแต่

วันที่ 29 เมษายน 2564 -วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

สถิติการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ไลน์รอบทั่วไป


ติดต่อเพิ่มเติม : 045-429050 / Email:dtec@dtec.ac.th