ข้อมูลบุคลากร

สาขาวิชาเครื่องกล/ช่างยนต์

hello

นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร

วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นายสมศักดิ์ ปริตัง

วุฒิการศึกษา : ปทส.ช่างยนต์

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานโครงการพิเศษ

hello

นายวิจัย ปรัสพันธ์

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานปกครอง,งานประชาสัมพันธ์

hello

นายพิทยาทร ลามสีดา

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

hello

นายสมชาย ภู่เทศ

วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

hello

นายวโรดม สายพันธ์

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

hello

นายจรินทิพย์ เขียวสดอมรกุล

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรฯ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานหมวดยานพาหนะ


ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

hello

นายดานุพงษ์ แสงทอง

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่พิเศษ :

hello

นายวีระศักดิ์ เรียงเงิน

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. อุตสาหการ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นายพชร พุฒพันธ์

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรฯ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

hello

นายณรงค์ศักดิ์ สุดสุข

วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมอุตสาหการ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ธุรการสาขาวิชา

hello

นายองอาจ ศรีนวล

วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีอุตสาหการ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้าปกครอง

hello

นางสาวณัฐติญา มุงคุณคำชาว

วุฒิการศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา


ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

hello

นายโกวิทย์ เคาเลิศ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นายวิษณุ จำปาวงษ์

วุฒิการศึกษา : ปทส.เชื่อมและประสาน

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ปกครองสาขาวิชา

hello

นายคณิต โอปาก

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. อุตสาหกรรมการเชื่อมฯ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้าปกครอง


ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

hello

นายพิบูล ชวนชม

วุฒิการศึกษา : วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นายอุทัย บุญเสนอ

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี

hello

นายสราวุธ กำทอง

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

hello

นายศิลป์ชัย ขำทอง

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

hello

นางสาวอรวรรณ จันทมาส

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ธุรการสาขาวิชา

hello

นายณัฐวิชช์ มะลิวัลย์

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ :


ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

hello

นายหลวง ประสานพันธ์

วุฒิการศึกษา : คอ.ม. ไฟฟ้า

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

hello

นายหัสวาร ผลวิสุทธิ์

วุฒิการศึกษา : คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นายธนาธิป สอนอาจ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยี อุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานสื่อฯ

hello

นายสุริยา สามแก้ว

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวิจัยฯ

hello

นายศิริวัฒน์ สุวรรณรมย์

วุฒิการศึกษา : คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ธุรการสาขาวิชา


ครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา

hello

นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานอาคาร

hello

นายสุวิทย์ ประดุจชนม์

วุฒิการศึกษา : คอ.ม.โยธา

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา

hello

นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานกิจกรรม

hello

นายวัชระ เขียวกลม

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ

hello

นายณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคาร


ครูสาขาวิชาการบัญชี

hello

นายวิเศษฐ ศรีแสง

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรฯ

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา,หัวหน้างานพัสดุ

hello

นางสุมาลี แก้วโวหาร

วุฒิการศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานบุคลากร

hello

นางกิตยาภรณ์ ทวีสิทธิ์

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานบัญชี

hello

นางจารุวรรณ เนตรสง่า

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การจัดการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานแนะแนวฯ

hello

นางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

hello

นางนิภาพรรณ ประสานพันธ์

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

hello

นางสาวนารี ศรีพันธ์

วุฒิการศึกษา : บช.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต


ครูสาขาวิชาการตลาด

hello

นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

วุฒิการศึกษา : บธ.ม. การตลาด

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

hello

นางสาววิภาวดี จันทร์อุตส่าห์

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การจัดการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวางแผนฯ

hello

นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ

วุฒิการศึกษา : คบ.การตลาด

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานสวัสดิการ

hello

นางสาวชัญญา สำราญจิต

วุฒิการศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ


ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

hello

นางสาวสายฝน สาระผล

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.สารสนเทศฯ

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา,หัวหน้างานการเงิน

hello

นางสาวพัชนีย์ วิธิบุญ

วุฒิการศึกษา : ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

hello

นายพัฒนา กลมพันธ์

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม

hello

นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

วุฒิการศึกษา : ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

hello

นายชลธี สินสาตร์

วุฒิการศึกษา : คอ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

hello

นายกฤตเมธ ประกอบแสง

วุฒิการศึกษา: วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อฯ


ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

hello

นางธนิชภาวรรณ เขียวสดอมรกุล

วุฒิการศึกษา : ค.บ.ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หหน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวิทยบริการฯ

hello

นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์ศรี

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกวิชา,หัวหน้างานความร่วมมือ

hello

นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์

วุฒิการศึกษา : ค.บ.ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวิทยบริการฯ

hello

นางสาวสมภาน เจตนา

วุฒิการศึกษา : คบ. คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานทะเบียน

hello

นายชารินทร์ ลาฤทธิ์

วุฒิการศึกษา : วท.บ ฟิสิกส์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

hello

นายพงษ์พันธ์ รูปพรม

วุฒิการศึกษา : คบ. พลศึกษา

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

hello

นางสาวชญานิศา กรอบทอง

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

hello

นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร

วุฒิการศึกษา : น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว

hello

นางสาวกนิษฐา ลาสา

วุฒิการศึกษา : วท.บ. คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ

hello

นางสาวนวลหงษ์

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ภาษาไทยและการสื่อสาร

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการฯ


ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

hello

นายปิติชัย บุญชื่น

วุฒิการศึกษา : คอ.บ.เทคนิคโลหะวิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกวิชา

hello

นายพิสิทธ์ ทัดภูธร

วุฒิการศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง


เจ้าหน้าที่ (Employees) ฝ่ายบริหารทรัพยากร

hello

นางเกษสุดา หาญชนะ

วุฒิการศึกษา: บธ.บ. การตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

hello

นางสาวขวัญฤดี มีชัย

วุฒิการศึกษา : บช.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

hello

นางสาวพรรณิภา สถาวร

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

hello

นางลัดดา สลางสิงห์

วุฒิการศึกษา : ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

hello

นายศรีประพร บุญเติม

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป,งานอาคารสถานที่

hello

นางสาวเพ็ญพักตร์ พร้อมสุข

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

hello

นางสาวปัญจลักษณ์ ใหญ่ผา

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

hello

นางสาวละอองดี สีหันต์

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

hello

นางสาวผยอม ธาดาวงษา

วุฒิการศึกษา :บช.บ. บัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการเงิน

hello

นางสาวน้ำฝน ส่งเสริม

วุฒิการศึกษา :บธ.บ. การจัดการทั่วไป/p>

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


เจ้าหน้าที่ (Employees) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

hello

นางสาวตรีชฎา พลราช

วุฒิการศึกษา : ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : งานความร่วมมือ

hello

นางสาวอัมพิดาพรรณ ณิกุลแก้วละมุล

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตฯ

hello

นายเศรษฐวัฒน์ คำภาษี

วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ,งานศูนย์ข้อมูล

hello

นางสาวทิพวรรณ กันยามา

วุฒิการศึกษา : ปวส.การตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

hello

นางสาวธารทิพย์ ภาเรือง

วุฒิการศึกษา : ทลบ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ


เจ้าหน้าที่ (Employees) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

hello

นายอิทธิพล บุญคุณ

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

hello

นางสาวจิรัชยา วงค์คำ

วุฒิการศึกษา : ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

hello

นายรณภูมิ ฝักแต้

วุฒิการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง

hello

นางสาวไกรศรี ทองคู่

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา,งานสวัสดิการฯ

hello

นางสาวสุกัญญา เสทสีสุข

วุฒิการศึกษา : บช.บ.การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ


เจ้าหน้าที่ (Employees) ฝ่ายวิชาการ

hello

นางสาวณชฎาสุนันท์ ชินโนนจันทร์

วุฒิการศึกษา : ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

hello

นางสาวเพ็ญพักตร์ พร้อมสุข

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

hello

นางสาวนิภาวรรณ หงส์วิเศษ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. การตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

hello

นางสาววาสนา จันทร์พวง

วุฒิการศึกษา : ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาฯ

hello

นางสาวภาวินี ฉัตรวิไล

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การจัดการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ


บุคลากรสนับสนุน

hello

นายสาคร แก้วจันดี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

hello

นายจำลอง พวงสร้อย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

hello

นายยศธนา คูณผล

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

hello

นายอุดร พงษ์พื้น

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายทองใส กันยุตะ

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายสุภี มินดำ

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายทองลา โสภา

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายทองสุข สาระภัย

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายสมชาย บัวใหญ่

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายทินกร ศิรินู

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นางหนูบาง โสภา

แม่บ้านรักษาความสะอาด

hello

นางถาวร พิทักษ์

ตำแหน่ง : แม่บ้านรักษาความสะอาด

hello

นายอุเทน ดวงมาลา

ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์

hello

นายจรัญ ช่วยสุข

ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์


Copyright © 2015 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม