รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีโควต้า

วินัย สะอาด จิตอาสา

WE ARE QUALITY & SMART

จบแล้วมีงานทำ เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

DETUDOM TECHNICAL COLLEGE
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2548,2551,2555
Cinque Terre

นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศ (Information System)

EDR วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน.

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน อย่างมีประสิทธิภาพ.

V-COP

Vocational Co-Operation Board Vocational Man Power Center หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งาน ตำแหน่งงานว่าง ข่าวสารอาชีวศึกษา.

NEEC

ศูนย์ประสานงานการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์ประสานงานเเละให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใน 4 จังหวัด ได้เเก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ เเละ จังหวัดยโสธร.

สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 .

ห้องสมุดดิจิทัล(E-Book)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะแก่การเรียนรู้ตลอดเวลา.

Welcome to Detudom Technical College.

HISTORY

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
2019-11-18/12:33:00 >>>ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562
2020-01-23/21:37:00 >>>การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562
2020-01-23/21:34:00 >>>สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2018-11-29/10:30:00 >>>แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2018-11-13/14:30:00 >>>แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เผยแพร่เอกสารงานวิจัยนายธนชน อินทจันทร์
2019-12-20/11:16:00 >>>เผยแพร่เอกสารงานวิจัยนายธนชน อินทจันทร์
เผยแพร่เอกสารงานวิจัยนางสุดใจ ภู่เทศ
2019-12-20/11:15:00 >>>เผยแพร่เอกสารงานวิจัยนางสุดใจ ภู่เทศ
เผยแพร่เอกสารงานวิจัยนายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว
2019-12-20/08:00:00 >>>เผยแพร่เอกสารงานวิจัยนายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว
แบบประเมิน พนักงานราชการ 2562 (ปรับปรุงใหม่)
2019-09-24/14:00:00 >>>แบบประเมิน พนักงานราชการ 2562 (ปรับปรุงใหม่)

ข่าวสารกิจกรรม DTEC

2020-01-24 / 22:21:00

ผ้าป่าสามัคคี กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒๕

เพิ่มเติม
2020-01-22 / 17:51:00

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เพิ่มเติม
2020-01-22 / 17:48:00

งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

เพิ่มเติม
2020-01-22 / 17:45:00

เข้ารับฟังการแนะแนวการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น จากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน

เพิ่มเติม
2020-01-22 / 17:44:00

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพิ่มเติม
2020-01-15 / 02:09:00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เพิ่มเติม
2020-01-15 / 20:09:00

ประชุมเตรียมความพร้อม การออกนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน

เพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร: 045-429-050
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: dtec@dtec.ac.th
Web: www.dtec.ac.th

สถานที่: เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ไปรษณีย์ 34160

กล่องแสดงความคิดเห็น

Your message has been sent. Thank you!