กิจกรรมภายในวิทยาลัย

พิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานเปิดพิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการสภาสถาบันฯ และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และดำเนินงานต่อประธานในพิธี ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำคู่มือตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2559

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำคู่มือตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศ : การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สาขาวิชาช่างยนต์)

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สาขาวิชาช่างยนต์ เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ แผนกวิชาช่างยนต์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษา ช่วงเทศการ

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๓๐น.) นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ : ในการรับสมัครเรียน รอบทั่วไป

ภาพบรรยากาศ : ในการรับสมัครเรียน รอบทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๐.๐๐น.) นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งนายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ต่อประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๐๐น.) นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน ซึ่งนายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ ต่อประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน/อาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธียกยอดเจดีย์ขึ้นประดิษฐ์ฐานหลังคาอุโบสถ์ วัดป่าไทรงาม

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธียกยอดเจดีย์ขึ้นประดิษฐ์ฐานหลังคาอุโบสถ์ วัดป่าไทรงาม และปฏิบัติธรรม มุทิตาจิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๗.๓๐ น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศ ในการเยี่ยมชมบูธ

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บรรยากาศ : เข้าเยี่ยมชมบูธ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาฯ และศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น ๑๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ออกเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ บริษัทขอนแก่น บริวเวอร์รี่ จำกัด และ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สอบ (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับ ปวช.๓

ภาพบรรยากาศ : ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมการแสดงดนตรี ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแสดงดนตรี ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๕๙...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดมประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดมประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบของที่ระลึก ให้กับ (ครูไผ่) Miss Cheng Muzhu

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มอบของที่ระลึก ให้กับ (ครูไผ่) Miss Cheng Muzhu...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทำบุญขึ้นบ้านพักครู

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีทำบุญขึ้นบ้านพักครูเพื่อเป็นศิริมงคล และร่วมรับประทานอาหาร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.๒) ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจำปี ๕๙

มื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.๒) ที่จะจบการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีไถ่ชีวิต รับมอบ โค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต รับมอบ โค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๐ ปีที่ ๒๖ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

(กิจกรรมการแต่งหน้า )

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับเกียรติจาก บริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาอุบลราชธานีป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการแต่งหน้า ให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงามใน ชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษต่างๆ ภายใต้ โครงการ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (MOU)

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิด พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมกับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศ : วันรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บรรยากาศ : ในวันรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่่อ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติ ในการมอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานปูน ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยองและ รางวัลชนะเลิศ อุปกรณ์แท่นยืน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล DTEC COP ครั้งที่ ๑๔

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิดเดชอุดม ประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DTEC COP ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินและคัดเลือกกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและรับการประเมินคัดเลือกกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ส.น.อ.) โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน ในครั้งนี้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (รำวง )

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น . นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา ก่อนสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รำวง ) ซึ่งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒)และระดับชั้น...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในภาครัฐ รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โปรแกรม Rosetta Stone พร้อมมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาจำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช สาขาเดชอุดม กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อวัตถุประสงค์สมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับเปิดอาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล ๔๐๐ เตียง) และอาคารผู้ป่วยใน ๑๔๔ เตียง ปรับปรุงชั้น ๑,๒ เป็นห้อง ICU โดย นายนิยม แสงวงศ์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (ลีลาศ )

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น . นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา ก่อนสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ลีลาศ ) ซึ่งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินกองลูกเสือและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและรับการประเมินกองลูกเสือและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับกลุ่มจังหวัด อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน ในครั้งนี้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย (ภาคใต้)

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมพร้อม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เดินทางไปมอบสิ่งของ ที่ชาวเทคนิคเดชอุดม ร่วมกันบริจาค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย (ภาคใต้) ร่วมสมทบสิ่งของต่างๆ กับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีง...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา ก่อนสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น . นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา ก่อนสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดจัดประชุมเพื่อปรับปรุงเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมเพื่อปรับปรุงเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีพรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานอนุกรรมการวิชาการ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน ) ณ วัดเวตวันวิทยาราม

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน ) สวดพระอภิธรรม และเจริญจิตตภาวนา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอเดชอุดม โดยการนำของหลวงพ่อพระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน )

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.วัดป่าไทรงาม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและวัฒนธรรมอำเภอเดชอุดม โดยนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน ) สวดพระอภิธรรม และเจริญจิตตภาวนา ในครั้งนี้ด้วย และร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๘๙ รูป...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บและต้องการโลหิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและรับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน ในครั้งนี้ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


การแข่งขันกีฬาวันครู อาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันกีฬาวันครู อาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (อศจ.) เป็นประธานในพิธี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ โดย คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๑ ซึ่งภาคเช้าประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีปฏิญาณตน พิธีการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีเชิดชูเกียรติ พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (อศจ.) ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ Big cleaning day (กิจกรรม 5 ส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายคำปุ่น พลรันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการ Big cleaning day (กิจกรรม 5 ส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดคุณภาพในการผลิตนักเรียน นักศึกษาในสังคมได้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการบัญชี (ระบบGFMIS)

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคำปุ่น พลรัตน์ ประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการบัญชี (ระบบGFMIS) และรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ระบบGFMIS” โดยท่านวิทยากร นางสาวกัลยา บุญวัน ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา (ระดับ อศจ.) และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา (ระดับภาค) จำนวน ๑๔ ผลงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมทำหนังสั้น ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ส่งทีมเข้าร่วมอบรมทำหนังสั้น เพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการ การประกวดหนังสั้น “อาชีวะทำดี เพื่อพ่อ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีบรรพชา – อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ วัดป่าไทรงาม ร่วมกับอำเภอเดชอุดมและวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการบรรพชา – อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๓๙ รูป โดยได้รับเกียรติจาก นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวดกิจกรรมองค์การระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายความอาลัยและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับเกียรติจาก นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม “งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” ปฏิญาณตน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม " ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการ " ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" ณ หอประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยกิจกรรมในวันนี้ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศจัดกิจกรรม ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมให้บริการ ย้อมเสื้อเป็นสีดำ เเละเเจกริบบิ้น ฟรี#สามารถรับบริการได้ที่ เต็นท์ศูนย์บริการด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตั้งเเต่วันนี้ เป็นต้นไป ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการจัดทำตารางเรียน

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา “ด้านระบบงานสารบรรณ”...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ภาคี ๔ ฝ่าย)

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ประธานเปิดโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ภาคี ๔ ฝ่าย) ณ งานวิทยบริการและห้องสมุดชั้น ๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีปิดกองลูกเสือวิสามัญ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีปิดกองลูกเสือวิสามัญ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีชุมนุมรอบกองไฟ

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธาน ในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ ของลูกเสือวิสามัญ ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมตามฐาน กิจกรรมบุกเบิก วิชาการ กิจกรรมฐานผจญภัย

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน กิจกรรมบุกเบิก วิชาการ กิจกรรมฐานผจญภัย ในเวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี )

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐น. นายสนธิต ดาโรจน์ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี ) โดยมีผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ร่วมประดับแถบแก่ลูกเสือวิสามัญในครั้งนี้ด้วย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีสำรวจตนเอง ก่อนเข้าประจำกอง

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐น. นายคำปุ่น พลรัตน์ ประธานในพิธีเข้าชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการสำรวจตัวเอง หลังจากที่ประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในข้อ ๓ แล้ว ประธานจะกล่าวปราศรัยถึง (เกาะแก่งแห่งชีวิต)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศในค่ายลูกเสือวิสามัญ วท.เดชอุดม

เวลา ๑๗.๐๐ น.บรรยากาศในค่ายลูกเสือวิสามัญ ในการทำกิจกรรม สร้างค่าย และวิชาสูทกรรม คือ วิชาการทำอาหารชาวค่าย ในหลักสูตรการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดี

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีจุดธูป ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูป และกล่าวคำราชสดุดี ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชากล่าวคำปฏิญาณ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๖)

มื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานกล่าวปิด โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับปริญญา และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/อาชีพ

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/อาชีพและประชุมผู้ปกครอง...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมเพื่อนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมเพื่อนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง และตอบคำถามในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากคณะกรรมการประเมินฯ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมแสดงมุทิตาคารวะ ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมแสดงมุทิตาคารวะ ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบโล่รางวัล รองชนะเลิศ
อับดับ ๒

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบโล่รางวัล รองชนะเลิศอับดับ ๒ พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเงินลงทุน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นเกียรติในการมอบเงินลงทุน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุด โดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด (ยอดนักอ่าน) และผู้มีความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น. นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ ระดับสถานศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น. นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประกวดร้องเพลง

การประกวดดนตรีสากล คนพันธ์ R วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ หลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเพื่อช่วยเลือกผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล เมืองเดชอุดมบริการ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดกิจกรรมวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙ และรับฟังการแนะแนวการฝึกงาน จากบริษัทเอส. พี.บี. เพาเวอร์ เซอร์วิส...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
!

โครงการเพิ่มทักษะครูที่ปรึกษาในด้านการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะครูที่ปรึกษาในด้านการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าว


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

23/04/2560>>> รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เอกสารการมอบหมายการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

04/04/2560>>> ดาวน์โหลดเอกสารการมอบหมายการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

03/04/2560>>> เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

27/03/2560>>> เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปี ๒๕๕๙

15/03/2560>>> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบัับปรับปรุง)

14/03/2560>>> เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

3/03/2560>>> เรื่อง คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP ด้วย Smartphone

21/02/2560>>> เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP ด้วย Smartphone

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

21/02/2560>>> เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการต่อไป ประจำปี 2559

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภท(โควตา)เพิ่มเติม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ปีการศึกษา ๒๕๖๐

12/02/2560>>> ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภท(โควตา)เพิ่มเติม

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ปีการศึกษา ๒๕๖๐

07/02/2560>>>ไฟล์ที่1 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา 07/02/2560>>>ไฟล์ที่2 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

31/01/2560>>> ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๒(สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

27/01/2560>>>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๒(สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

25/01/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

13/01/2560>>>รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่๑๑-๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ระดับประกาศนียวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ระดับประกาศนียวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักศึกษา "เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ รุ่น ๑๕" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักศึกษา "เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ รุ่น๑๕" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนผู้ค้าหรือผู้มีอาชีพขาย เข้าร่วมส่งข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูยน์เหนือแท่น ๑๘๐ มม. ฐานเหล็กหล่อชิ้นเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ขอเชิญชวนผู้ค้าหรือผู้มีอาชีพขาย เข้าร่วมส่งข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูยน์เหนือแท่น ๑๘๐ มม. ฐานเหล็กหล่อชิ้นเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน 2 รายการ

สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน 2 รายการ

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559


แบบฟอร์มสำรวจสื่อการเรียนการสอน 1/2559

แบบฟอร์มสำรวจสื่อการเรียนการสอน 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

รหัสการเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Rosetta

รหัสการเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Rosetta

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและผู้รับบริการที่สนใจตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและผู้รับบริการที่สนใจตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ข่าวจาก สอศ.

Copyright © 2016 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม