รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีโควต้า

วินัย สะอาด จิตอาสา

WE ARE QUALITY & SMART

จบแล้วมีงานทำ เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

DETUDOM TECHNICAL COLLEGE
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2548,2551,2555
Cinque Terre

นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศ (Information System)

EDR วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน.

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน อย่างมีประสิทธิภาพ.

V-COP

Vocational Co-Operation Board Vocational Man Power Center หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งาน ตำแหน่งงานว่าง ข่าวสารอาชีวศึกษา.

NEEC

ศูนย์ประสานงานการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์ประสานงานเเละให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใน 4 จังหวัด ได้เเก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ เเละ จังหวัดยโสธร.

สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 .

ห้องสมุดดิจิทัล(E-Book)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะแก่การเรียนรู้ตลอดเวลา.

Welcome to Detudom Technical College.

HISTORY

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
2019-11-18/12:33:00 >>>ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญเข้าพรรษา สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
2019-05-23/09:00:00 >>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญเข้าพรรษา สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา 2562
2019-05-08/09:00:00 >>>คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-06-13/09:00:00 >>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)ประจำปีงบประมาณ 2562
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยระเบียบการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประจำปีการศึกษา 2562
2019-05-19/08:25:00 >>>คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยระเบียบการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประจำปีการศึกษา 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2018-11-29/10:30:00 >>>แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2018-11-13/14:30:00 >>>แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมิน พนักงานราชการ 2562 (ปรับปรุงใหม่)
2019-09-24/14:00:00 >>>แบบประเมิน พนักงานราชการ 2562 (ปรับปรุงใหม่)
สรุปโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด "อาชีวศึกษา"
2019-09-11/09:00:00 >>>รูปภาพกิจกรรม
สรุปโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด "อาชีวศึกษา"
2019-09-11/09:00:00 >>>หนังสือขอบคุณ
สรุปโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด "อาชีวศึกษา"
2019-09-11/09:00:00 >>>หนังสือรับรองการปฎิบัติหน้าที่

ข่าวสารกิจกรรม DTEC

2019-12-05 / 14:12:00

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพิ่มเติม
2019-12-04 / 16:11:00

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเดชอุดม สมทบทุนโครงการพี่เพื่อน้อง ปีที่ ๒๑

เพิ่มเติม
2019-12-04 / 15:58:00

แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลพัฒนาการทีมยอดเยี่ยม การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง (ระดับประเทศ)

เพิ่มเติม
2019-12-09 / 23:37:00

งานเลี้ยงต้อนรับ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลางและงานเลี้ยงส่งดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว โดย นายจิระวัฒน์ ชวลิต รองประธานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี

เพิ่มเติม
2019-12-02 / 16:04:00

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

เพิ่มเติม
2019-12-02 / 16:02:00

พิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพิ่มเติม
2019-12-02 / 15:54:00

โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยฯต่อไป

เพิ่มเติม
2019-12-01 / 12:30:00

มุทิตาจิต เนื่องในโอกาสท่านผู้อำนวยการ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เพิ่มเติม

งามเมื่อเข้ามา และ จงงามยิ่งกว่าเมื่อออกไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร: 045-429-050
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: dtec@dtec.ac.th
Web: www.dtec.ac.th

สถานที่: เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ไปรษณีย์ 34160

กล่องแสดงความคิดเห็น

Your message has been sent. Thank you!