045 – 429 – 050  dtec@dtec.ac.th

ข่าวใหม่ชาวดีเทค

เปิดรับสมัคร

นักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา2561

เพิ่มเติม

สอบชิงทุนเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาจีน ณ ประเทศจีน

คลิ๊กเลย

เพิ่มเติม

รับโล่รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

เพิ่มเติม


นำเสนอผลงาน ณ สาธารณรัฐไต้หวัน

วันที่ ๒๘ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เพิ่มเติม

Cinque Terre

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าว


ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

19/02/2561>>>ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2561

13/02/2561>>>ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

07/02/2561>>>ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

29/01/2561>>>ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/01/2561>>>ไฟล์ที่1 (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/01/2561>>>ไฟล์ที่2 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/01/2561>>>ไฟล์ที่3 รายละเอียดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ยกเลิกประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/01/2561>>>ยกเลิกประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/01/2561>>>ไฟล์ที่1 ประกาศเครื่องมือประจำตัว2560
19/01/2561>>>ไฟล์ที่2 เอกสารประกวดราคาเครื่องมือประจำตัว2560

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DTEC CUP ครั้งที่ 15

17/01/2561>>>ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DTEC CUP ครั้งที่ 15


ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

15/01/2561>>>ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

08/01/2561>>>แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.โดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “Startup Start Your Way” ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่พร้อมมอบตัว ประเภทโควตา ปี2561

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่พร้อมมอบตัว ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมรับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Taiwan International Science Fair

ผลงาน อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร DTEC (PortableExericise Deviee for Health) ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงการรางวัล นวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๑ Thailand Inventors' Day 2018

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand Inventors' Day 2018) จำนวน ๒ ผลงาน ได้แก่ ผลงานอุปกรณ์ล็อกหมวกกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินโครงการวิชาชีพ "ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์"

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการการประเมินโครงการวิชาชีพ "ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์" และการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ของผลงานอุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร DTEC ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๓๐ น. นำโดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (DTEC) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) และการควบคุมเครื่องจักรกล CNC Milling ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน (กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินคุณภาพลูกเสือและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และรับการประเมินคุณภาพลูกเสือและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การทดสอบภาษาจีนออนไลน์ โครงการเพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบภาษาจีนออนไลน์ โครงการเพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามตรวจเยี่ยมดูแล นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าติดตามตรวจเยี่ยม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านบุญแถม สุพันสา ประธานสมาคมการท่องเที่ยวแขวงจำปาสัก...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ plc ในงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๕ น. โดยสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ plc ในงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี “ก้าวสู่วิชาชีพบัญชี ๔.๐”

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี “ก้าวสู่วิชาชีพบัญชี ๔.๐” ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำขนมไทย

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำขนมไทย (ตะโก้) ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นิเทศติดตาม

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. ตัวแทนโครงการ Project trust จากประเทศอังกฤษ ได้เข้าทำการติดตามความก้าวหน้าและนิเทศการเรียนการสอน รวมไปถึงประเมินความพึงพอใจที่มีต่อครูอาสาสมัครประเทศอังกฤษ และตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไป...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบโล่ พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ที่หน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบโล่ พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศและชี้แจง

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและชี้แจงการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (นักศึกษาเทียบโอนความรู้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นำเสนอผลงาน

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำครูและนักเรียน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในสาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ โครงการ “อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร”ในงานการประกวด Taiwan International Science Fair 2018 ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีปิดค่ายลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ น. โดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีกล่าวปิดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดจัดขึ้น ช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศในการอยู่ค่ายลูกเสือ

บรรยากาศในการเข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในค่ายลูกเสือวิสามัญพร้อมปิดค่ายย่อย และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับลูกเสือวิสามัญ สอบวัดพื้นฐานความรู้ทางลูกเสือ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีชุมนุมรอบกองไฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่งมีลูกเสือวิสามัญพร้อมผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งวิทยาลัยฯได้กิจกรรมขึ้น...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศในค่ายลูกเสือวิสามัญ วท.เดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.บรรยากาศในค่ายลูกเสือวิสามัญ ในการทำกิจกรรม สร้างค่าย และวิชาสูทกรรม คือ วิชาการทำอาหารชาวค่าย ในหลักสูตรการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือวิสามัญ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดี

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีจุดธูป ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูป และกล่าวคำราชสดุดี ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชากล่าวคำปฏิญาณ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดค่ายลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเข้าแถวหน้าเสาธง โดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ในระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนะแนวฝึกงานจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน และนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับโล่รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ทักษะด้านสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในการแข่งขันออกแบบโพสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศึกษาดูงาน จาก รร.บ้านวารีอุดม

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. โรงเรียนบ้านวารีอุดม พร้อมคณะครู และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดย นายสนธิต ดาโรจน์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดในงานวันเทคโนโลยี วิศวกรรม ครั้งที่ ๑๕...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อปฏิรูปสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อปฏิรูปสถานศึกษา ก้าวสู่ยุค Digital Thailand 4.0 (DTEC 4.0) ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คว้า ๒ รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ผลงานอุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC (DTEC Smart Lock ) คว้า ๒ รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และรางวัลชนะเลิศผลงานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดในงานวันเทคโนโลยี วิศวกรรม ครั้งที่ ๑๕...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วท.เดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบรับรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนะแนวฝึกงานจาก บริษัท ซีพีแรม จำกัด

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ธนชน อินทรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินคัดเลือก นร. นศ.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี ๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นิเทศ ติดตาม ครูอาสาสมัครจีน

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้เข้าทำการติดตามความก้าวหน้าและนิเทศการเรียนการสอน รวมไปถึงประเมินความพึงพอใจที่มีต่อครูอาสาสมัครจีน และตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปของ Miss Sun Ruiqi ครูอาสาสมัครจีน ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับการประเมินคุณภาพลูกเสือและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและรับการประเมินคุณภาพลูกเสือและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬา เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ครูและบุคลากร เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายนิยม แสงวงศ์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วท.เดชอุดม เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๐ โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน ๗๓ ทุน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม และให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ และทักทายเด็กๆ บริเวณซุ้มกิจกรรม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีปิดแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗)

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานกล่าวปิด โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗)

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแนะแนวจาก บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์)

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธนชน อินทรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา และประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม การเข้าร่วมงานวันครู ๑๖ มกราคม ที่จะถึงนี้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน/ขาดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน/ขาดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

งานทวิภาคี => คำสั่งแต่งตั้งครูทวิภาคีประจำสาขาวิชา,แจ้งขั้นตอนการออกฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา,ปฏิทินปฏิบัติงาน และสรุปจำนวนนักศึกษาฝึกงาน

ดาวน์โหลดข้อมูลงานทวิภาคี

แบบฟอร์มทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา(สผ.3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา(สผ.3)

ข่าวน่ายินดี

รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์

เพิ่มเติม

รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์

เพิ่มเติม

ปฏิทินการศึกษา


Cinque Terre

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน

Address


วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

โทร. 045 – 429 – 050

Email dtec@dtec.ac.th

Address Map

Social Media