หน่วยงานภายในวิทยาลัย

หน่วยงานภายในวิทยาลัย

ฝ่ายวิชาการ

 • งานวิทยบริการและห้องสมุด

 • งานวัดผลและประเมินผล

 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 • งานสื่อการเรียนการสอน

 • ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • งานบริหารงานทั่วไป

 • งานประชาสัมพันธ์

 • งานบุคลากร

 • งานการเงิน

 • งานการบัญชี

 • งานพัสดุ

 • งานอาคารสถานที่

 • งานทะเบียน

 • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • งานปกครอง

 • งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 • งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 • งานครูที่ปรึกษา

 • งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 • งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • งานวางแผนและงบประมาณ

 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • งานความร่วมมือ

 • งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 • งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

 • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 • Copyright © 2015 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม