หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาช่างเชื่องโลหะ
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการขาย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชโยธา
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
* หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) รับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ระดับปริญญาตรี

- สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

Copyright © 2015 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม