ลงทะเบียนสมัครเรียนออนไลน์


ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่1

ผู้สมัครต้องล็อคอินเข้าสู่อีเมล์ Gmail ก่อนถึงสามารถเข้า กรอกข้อมูลและแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้

ลงทะเบียน ปวช.

สาขาวิชาที่เปิดสอบในระดับ ปวช.

1.สาขาวิชาช่างยนต์

2.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

3.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

4.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

5.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

6.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

7.สาขาวิชาการบัญชี

8.สาขาวิชาการตลาด

9.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ค่าระดมทรัพยากรในการมอบตัว

ระดับชั้น ปวช. 1,800 บาท

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีที่1

ผู้สมัครต้องล็อคอินเข้าสู่อีเมล์ Gmail ก่อนถึงสามารถเข้า กรอกข้อมูลและแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้

ลงทะเบียน ปวส.

สาขาวิชาที่เปิดสอบในระดับ ปวส.

1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

2.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

3.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

4.สาขาวิชาไฟฟ้า

5.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

6.สาขาวิชาโยธา

7.สาขาวิชาการบัญชี

8.สาขาวิชาการตลาด

9.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ค่าระดมทรัพยากรใน การมอบตัว

ระดับชั้น ปวส. 1,250 บาท

(ไม่รวมค่าหน่วยกิต)

ระดับชั้นปริญญาตรีต่อเนื่อง 2ปี

สาขาเทคโนโลยีโยธา

ผู้สมัครต้องล็อคอินเข้าสู่อีเมล์ Gmail ก่อนถึงสามารถเข้า กรอกข้อมูลและแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้

ลงทะเบียน ปริญญาตรี.

สาขาวิชาที่เปิดสอบในระดับ ปริญญาตรี.

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

ค่าระดมทรัพยากรใน การมอบตัว

ระดับชั้น ปริญญาตรี 750 บาท

(ไม่รวมค่าหน่วยกิต)

ติดต่อเพิ่มเติม : 045-429050 / Email:dtec@dtec.ac.th