กิจกรรมภายในวิทยาลัย

พิธีถวายความอาลัยและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับเกียรติจาก นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม “งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” ปฏิญาณตน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม " ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการ " ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" ณ หอประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยกิจกรรมในวันนี้ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศจัดกิจกรรม ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมให้บริการ ย้อมเสื้อเป็นสีดำ เเละเเจกริบบิ้น ฟรี#สามารถรับบริการได้ที่ เต็นท์ศูนย์บริการด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตั้งเเต่วันนี้ เป็นต้นไป ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการจัดทำตารางเรียน

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา “ด้านระบบงานสารบรรณ”...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ภาคี ๔ ฝ่าย)

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ประธานเปิดโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ภาคี ๔ ฝ่าย) ณ งานวิทยบริการและห้องสมุดชั้น ๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีปิดกองลูกเสือวิสามัญ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีปิดกองลูกเสือวิสามัญ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีชุมนุมรอบกองไฟ

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธาน ในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ ของลูกเสือวิสามัญ ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมตามฐาน กิจกรรมบุกเบิก วิชาการ กิจกรรมฐานผจญภัย

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน กิจกรรมบุกเบิก วิชาการ กิจกรรมฐานผจญภัย ในเวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี )

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐น. นายสนธิต ดาโรจน์ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี ) โดยมีผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ร่วมประดับแถบแก่ลูกเสือวิสามัญในครั้งนี้ด้วย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีสำรวจตนเอง ก่อนเข้าประจำกอง

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐น. นายคำปุ่น พลรัตน์ ประธานในพิธีเข้าชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการสำรวจตัวเอง หลังจากที่ประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในข้อ ๓ แล้ว ประธานจะกล่าวปราศรัยถึง (เกาะแก่งแห่งชีวิต)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศในค่ายลูกเสือวิสามัญ วท.เดชอุดม

เวลา ๑๗.๐๐ น.บรรยากาศในค่ายลูกเสือวิสามัญ ในการทำกิจกรรม สร้างค่าย และวิชาสูทกรรม คือ วิชาการทำอาหารชาวค่าย ในหลักสูตรการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดี

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีจุดธูป ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูป และกล่าวคำราชสดุดี ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชากล่าวคำปฏิญาณ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๖)

มื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานกล่าวปิด โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับปริญญา และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/อาชีพ

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/อาชีพและประชุมผู้ปกครอง...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมเพื่อนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมเพื่อนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง และตอบคำถามในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากคณะกรรมการประเมินฯ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมแสดงมุทิตาคารวะ ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมแสดงมุทิตาคารวะ ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบโล่รางวัล รองชนะเลิศ
อับดับ ๒

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบโล่รางวัล รองชนะเลิศอับดับ ๒ พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเงินลงทุน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นเกียรติในการมอบเงินลงทุน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุด โดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด (ยอดนักอ่าน) และผู้มีความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น. นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ ระดับสถานศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น. นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประกวดร้องเพลง

การประกวดดนตรีสากล คนพันธ์ R วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ หลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเพื่อช่วยเลือกผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล เมืองเดชอุดมบริการ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดกิจกรรมวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙ และรับฟังการแนะแนวการฝึกงาน จากบริษัทเอส. พี.บี. เพาเวอร์ เซอร์วิส...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเพิ่มทักษะครูที่ปรึกษาในด้านการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะครูที่ปรึกษาในด้านการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๕๙

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ AUTO GAMES ๒๐๑๖

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการ AUTO GAMES ๒๐๑๖ ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการ พนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอเดอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะผู้บริหารพร้อมข้าราชการครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าว

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนผู้ค้าหรือผู้มีอาชีพขาย เข้าร่วมส่งข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูยน์เหนือแท่น ๑๘๐ มม. ฐานเหล็กหล่อชิ้นเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ขอเชิญชวนผู้ค้าหรือผู้มีอาชีพขาย เข้าร่วมส่งข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูยน์เหนือแท่น ๑๘๐ มม. ฐานเหล็กหล่อชิ้นเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน 2 รายการ

สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน 2 รายการ

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559


แบบฟอร์มสำรวจสื่อการเรียนการสอน 1/2559

แบบฟอร์มสำรวจสื่อการเรียนการสอน 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

รหัสการเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Rosetta

รหัสการเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Rosetta

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและผู้รับบริการที่สนใจตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและผู้รับบริการที่สนใจตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ข่าวจาก สอศ.

Copyright © 2015 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม